Nieuws & Persberichten

Bloemisten, inkopers en consumenten niet gebaat bij tweede kopie van Barometer Duurzame Bloemist

Het keurmerk ‘Barometer Duurzame Bloemist’ van Stichting Milieukeur (SMK) biedt al vele jaren de bloemisterijsector een onafhankelijke tool om te verduurzamen. Het geeft organisaties die duurzaam inkopen, én aan consumenten, de zekerheid dat een gecertificeerde bloemist serieus werkt aan verduurzaming. Sinds kort introduceert het handelsbedrijf Topbloemen.nl een tweede versie van het label Green Florist shop, dat weer grote gelijkenis heeft met de Barometer. Deze organisatie stelt in een nieuwsbericht dat ze dat in overleg met SMK heeft gedaan, hetgeen pertinent niet het geval is.

Eerder dit jaar heeft Topbloemen een eerste versie van Green Florist shop gepubliceerd, die op aandringen van SMK vanwege plagiaat is ingetrokken omdat het een letterlijke kopie van de Barometer bleek. De huidige versie van Green Florist shop toont nog steeds opvallend veel gelijkenis. Het gevolg hiervan is dat er onduidelijkheid wordt gecreëerd in de sector, bij professionele inkopers en consumenten. Het lijkt erop dat Green Florist vooral een commercieel oogmerk heeft, omdat het exclusief aan Topbloemen is verbonden. De vraag is of de markt gebaat is bij een dergelijk initiatief. Het werkt de verwarring bij bloemisten, professionele inkopers en consumenten in de hand. Diverse publicaties, onder andere van Autoriteit Consument & Markt en Milieu Centraal wijzen uit dat bij verduurzaming met behulp van keurmerken, voorkomen moet worden dat er wildgroei ontstaat en dat commerciële belangen bepalen wat duurzaamheid inhoudt.

Voor afnemers is van belang dat Green Florist shop geen onafhankelijk keurmerk is, zoals de Barometer Duurzame Bloemist, en daarmee ook niet voldoet aan de eisen van de overheid voor maatschappelijk verantwoord inkopen met een keurmerk.

SMK onderzoekt of ook de tweede versie van Green Florist shop inbreuk doet op het intellectuele eigendom van SMK en sluit niet uit dat dit kan resulteren in een juridische procedure.

Het verschil tussen een onafhankelijk keurmerk en een label

De eisen voor het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel. Dit is conform de eisen die gesteld worden aan een onafhankelijk keurmerk. Daarbij wordt ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema, en de controle en certificatie, uitgevoerd volgens Europese normen (ISO/IEC17065). Het label Green Florist shop voldoet niet aan deze kenmerken.


Achtergrondinformatie Barometer Duurzame Bloemist

Op dit moment zijn er circa 125 bloemisten gecertificeerd voor de Barometer Duurzame Bloemist. Deze zijn te vinden op de website van de Barometer.

 • Nieuwe versie certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist
  SMK publiceert binnenkort een herziene versie van het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist, waarvan een conceptversie eind juni in een openbare hoorzitting werd voorgelegd aan belangstellenden. Belangrijke aanpassingen zijn:
  • Ambitieverhoging, door stimuleren van meer inkoop van bepaalde keurmerken. Dit betreft een begin maken met het uitfaseren van MPS-A en extra inkoop van keurmerken die kritieke gewasbeschermingsmiddelen niet toestaan (Biologisch, On the way to PlanetProof).
  • Nieuwe eis voor transport met auto’s met een schonere motor.
  • Nieuwe eis voor duurzamer steekschuim.

 • Het SMK College van Deskundigen stelt objectieve criteria vast
  De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Dit College stelt de objectieve criteria vast voor duurzamere inkoop en bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedure is dat tijdens een openbare hoorzitting kan worden gereageerd op het conceptvoorstel voor een herzien certificatieschema van de Barometer.

 • Certificatie onder toezicht van de Raad voor Accreditatie
  Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

 • Voldoet aan Europese norm voor certificatie | ISO/IEC-normering
  De ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist, en de controle en certificatie, wordt uitgevoerd volgens Europese normen (ISO/IEC17065).

 • Plus-Positie bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, de nieuwe aanbestedingswet en de positie van keurmerken
  Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om onafhankelijke keurmerken - zoals de Barometer - te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

  PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen, waaronder:
  • Het keurmerk is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria.
  • Het keurmerk is vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent

 • Milieu Centraal oordeelt positief over de Barometer
  Prima ranking door de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De Barometer scoort maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.
Terug naar overzicht