Vraag & Antwoord

Vragen en antwoorden over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (en verkopen) van bloemisterijproducten

Steeds meer inkopers van bloemisterijproducten en ook bloemisten hebben vragen over het Maatschappelijk Verantwoord inkopen met behulp van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist. Het team van de Barometer Duurzame Bloemist heeft die vragen geïnventariseerd en de antwoorden op deze webpagina op een rijtje gezet.

A. Algemeen
B. Wat is het verschil tussen het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist en het label Green Florist shop?
C. Wat heb ik als bloemist aan het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist?
D. Wat betekent de Barometer voor inkopers?
E. Is de Barometer betrouwbaar, transparant en gecontroleerd?
F. Welke stappen moet een bloemist doorlopen voor certificering voor de Barometer Duurzame Bloemist?
G. Wat kost certificering?
H. Communicatie en toepassingen logo
I. Nog meer vragen?


 

A. ALGEMEEN

1. Wat is de Barometer Duurzame Bloemist?

Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist toont een bloemist aan dat die oog heeft voor de maatschappij waarin het bedrijf actief is en daarom duurzaam onderneemt. Dit doet die bloemist door een duurzamere bedrijfsvoering en door de inkoop van een duurzaam assortiment bloemen en planten. De onafhankelijkheid wordt gerealiseerd doordat de eisen voor het keurmerk tot stand komen in samenwerking met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

2. Hoe komen de eisen van de Barometer, tot stand; wie bepalen die?

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand (Europese normen ISO/IEC17065), met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig en in samenwerking en afstemming met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 3. En wie controleert of een bloemist voldoet aan de eisen van de Barometer?

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Bij een positieve beslissing reiken deze het certificaat uit. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, en op basis van Europese normen ISO/IEC17065.

4. Is het hebben van een Barometer certificaat verplicht?

Nee, het behalen van het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist is geen (wettelijke) verplichting. Wel eisen inkopers vaak het keurmerk, bijvoorbeeld als leveringsvoorwaarde, of bij aanbestedingen.


 

B. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET ONAFHANKELIJKE KEURMERK BAROMETER DUURZAME BLOEMIST EN HET LABEL GREEN FLORIST SHOP?

De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk keurmerk; Green Florist shop is een bedrijfslabel. Volgens de definities van verschillende organisaties (zoals PIANOo en de Raad van Accreditatie) is er bij Green Florist shop geen sprake van een keurmerk – zoals de Barometer Duurzame Bloemist - maar van een bedrijfslabel.

Er is een groot verschil in de werkwijze t.o.v. de Barometer (zie A.1 t/m 4). Green Florist shop is een eigen label van Topbloemen, die certificatie instelling MPS ECAS inhuurt om controles bij bloemisten uit te voeren. MPS ECAS doet verslag aan Topbloemen over hoe een bloemist scoort op de criteria. Topbloemen neemt dan de beslissing om het label al dan niet te verlenen; voor zover bekend controleert MPS ECAS deze beslissing niet.


 

C. WAT HEB IK ALS BLOEMIST AAN HET KEURMERK BAROMETER DUURZAME BLOEMIST?

1. ‘Pluspositie’ bij aanbestedingen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als gecertificeerd duurzame bloemist heb je een ‘Pluspositie’ bij aanbestedingen, want sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk - zoals de Barometer - te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

2. Positief imago bij consumenten

De hele maatschappij – dus ook consumenten - krijgt steeds meer oog voor duurzaamheid. Met het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist kun je als bloemist aantonen dat je onafhankelijk bent gecontroleerd op ‘duurzaamheid’. Daarmee kun je je positief onderscheiden.

3. Teambuilding

Praktijk wijst uit dat wanneer het gehele team werkt aan verduurzaming van de bloemisterij, dit een grotere betrokkenheid met het bedrijf creëert. Je profileert je als een moderne en goede werkgever. 

4. Kostenbesparing

Door te werken volgens de Barometer criteria gebruiken bloemisten vaak minder water, energie (gas, elektriciteit, brandstof) en verpakkingsmateriaal.


 

D. WAT BETEKENT DE BAROMETER VOOR INKOPERS?

1. Vertrouwen op verantwoord geproduceerde en verhandelde bloemen en planten en een duurzame bloemist

Inkopers die op zoek zijn naar bloemen en planten die duurzaam worden geproduceerd en verhandeld, kunnen met de Barometer vertrouwen op een verantwoorde aankoop. De controle is extern uitgevoerd op basis van heldere criteria. De bloemist levert daarnaast prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

2. Officiële keurmerken toegestaan in de nieuwe Aanbestedingswet

Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk - zoals de Barometer - te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ook steeds meer particuliere bedrijven en organisaties maken duurzaam inkopen onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen.

3. Eenvoudig een gecertificeerde bloemist vinden via de webdatabase

Via de website van de Barometer Duurzame Bloemist is het heel eenvoudig om te controleren welke bloemisten het certificaat hebben van dit onafhankelijke keurmerk:


 

E. IS DE BAROMETER BETROUWBAAR, TRANSPARANT EN GECONTROLEERD?

Ja, want de betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Bloemist is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

1. Het College van Deskundigen stelt objectieve criteria vast

De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Dit College stelt de objectieve criteria vast voor duurzamere inkoop en bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedure is dat tijdens een openbare hoorzitting kan worden gereageerd op het conceptvoorstel voor een herzien certificatieschema van de Barometer.

2. Certificatie onder toezicht van de Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.3. Voldoet aan Europese norm voor certificatie | ISO/IEC-normering

De ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist, en de controle en certificatie, wordt uitgevoerd volgens  Europese normen (ISO/IEC17065).

4. Milieu Centraal oordeelt positief over de Barometer

Prima ranking door de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De Barometer scoort maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.


 

F. WELKE STAPPEN MOET EEN BLOEMIST DOORLOPEN VOOR CERTIFICERING VOOR DE BAROMETER DUURZAME BLOEMIST?

1. Eigen voorbereiding bloemist

Er is een checklist voor bloemisten die hun inkoop en bedrijfsvoering duurzamer willen maken. Deze checklist laat zien wat je als bloemist aan duurzaamheid kan doen en kan gebruikt worden als opstap naar certificatie van de Barometer Duurzame Bloemist.

2. Support

Bloemisten kunnen zich individueel aanmelden voor certificering. Ook is er een aantal bloemistenorganisaties die bloemisten daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zij kunnen onder andere helpen om stap 1, 3, 4 en 4 uit te voeren. Klik op de naam van de organisatie voor meer informatie:

3. Offerte aanvragen bij certificatie instellingen

De inspecties worden niet door SMK, maar door onafhankelijke certificatie-instellingen uitgevoerd. Vraag offertes aan bij één of meerdere certificatie instellingen die een licentie hebben met SMK. In de offerte wordt onder andere een prijsopgave gedaan voor de certificatiekosten en aangegeven op welke termijn inspecties kunnen plaatsvinden.

4. Geef opdracht aan een certificatie instelling

Geef op basis van de offerte(s) aan één van de certificatie instellingen de opdracht om de inspectie en certificeringsactiviteiten uit te gaan voeren.

5. Dossier

De certificatie instelling verzoekt om de inkoopadministratie en andere gegevens aan hen te overleggen. De certificatie instelling controleert de aangeleverde gegevens en maakt een dossier. Ook wordt een startinspectie bij de bloemisterij uitgevoerd.

6. Certificaat

Als de certificatie instelling vaststelt dat wordt voldaan aan alle criteria, ontvangt u van hen het officiële certificaat Barometer Duurzame Bloemist. Vervolgens is er elk jaar een vervolginspectie.


 

G. WAT KOST CERTIFICERING?

Een actuele tarieflijst kun je hier downloaden. Een bloemist die gecertificeerd is voor de Barometer Duurzame Bloemist betaalt:

1. Éénmalige aanmeldkosten

  • € 250,- voor een individuele bloemist of
  • € 100,- indien een bloemist zich aanmeldt via een groep (Fleurop, FloraNL, Duurzame Bloemisten Groep)

2. Jaarlijkse afdracht

  • € 100,- (bij 0 tot 5 fte) voor het onderhoud en actueel houden van het certificatieschema, communicatie, publiciteit, etc.

3. Jaarlijkse kosten voor inspectie door een certificatie-instelling.

Deze kosten zijn afhankelijk van de tijdsbesteding die een auditor nodig heeft om de inspectie bij de bloemist uit te voeren en eventuele afspraken met bloemistenorganisaties.


 

H. COMMUNICATIE EN TOEPASSINGEN LOGO

1. Richtlijnen logo Barometer Duurzame Bloemist

De informatie over het gebruik/toepassing van het Barometer logo in communicatie-uitingen staan in de Algemene eisen van het Barometer certificatieschema.


 

I. NOG MEER VRAGEN?

Bel of mail voor de antwoorden het team Barometer Duurzame Bloemist, 070 358 63 00, smk@smk.nl